ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ปณิธิ พุทธกรุณา

ISBN:

Published:

Paperback

112 pages


Description

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  by  ปณิธิ พุทธกรุณา

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ by ปณิธิ พุทธกรุณา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 112 pages | ISBN: | 10.48 Mb

E=MC2 เปนสมการทีเเสดงใหเหนวา มวลของวัตถุสามารถเปลียนเปนพลังงานไดเเละมวลของวัตถุจะเพิมขึนตามความเรว ซึงจะทำใหพลังงานเพิมขึนดวยเมือเดินทางดวยความเรวทีเทากัน วัตถุทีหนักจะมีพลังงานมากกวาวัตถุทีเบากวาพลังงานทีเพิมขึนจะเทากับมวลทีเพิมขึนคูณดวยความเรMoreE=MC2 เป็นสมการที่เเสดงให้เห็นว่า มวลของวัตถุสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เเละมวลของวัตถุจะเพิ่มขึ้นตามความเร็ว ซึ่งจะทำให้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเดินทางด้วยความเร็วที่เท่ากัน วัตถุที่หนักจะมีพลังงานมากกว่าวัตถุที่เบากว่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับมวลที่เพิ่มขึ้นคูณด้วยความเร็วของเเสงยกกำลังสอง พบกับเรื่องราวของไอน์สไตน์เเละทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์ที่มีต่อโลก จักรวาลเเละเวลาในหนังสือเล่มนี้Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์":


wild-about-hunting.reader100mbooke.club

©2014-2015 | DMCA | Contact us